AYOSNET DOĞRUDAN SATICI (ÜYE) SÖZLEŞMESİ

 

1.     Ayosnet Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin (bundan böyle “Ayosnet” olarak anılacaktır) doğrudan satıcısı (üyesi) olarak aşağıda belirlenen hususların bana muhtelif haklar sağladığı gibi çeşitli görevler de yüklediğini, bu kapsamda:

 

a.    Ayosnet’ten belirlenen fiyatlarda ürün satın alma hakkım olduğunu,

 

b.    Gerekli koşulları sağlamış kişilere mentorluk yapabilme hakkım olduğunu,

 

c.     Kendi pazarlama organizasyonumdaki doğrudan satıcılar (üyeler) başta olmak üzere, tecrübe, ticaret hacmi ve kıdemi ne olursa olsun gerektiğinde tüm Ayosnet doğrudan satıcılarına (üyelerine) yardım edeceğimi, onları eğiteceğimi ve motive edeceğimi,

 

d.    Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kanun ve nizamları ile bilumum hukuk mevzuatına harfiyen uyacağımı, bu kapsamda ulusal ve yerel bütün ilgili mevzuat hükümlerine, ilgili tüm meslek oda ve borsaların meslek kurallarına uyacağımı ve mevzuatın herhangi bir hükmü gereğince ücretlerimde kesintiler yapılabileceğini bildiğimi, bu durumu kabul ettiğimi, bu kesintiler yapılmadan tarafıma ödeme yapılmış olması durumunda yapılmayan kesintileri iade edeceğimi, Ayosnet’in ticari faaliyet temelinin  tamamıyla ürün satışına dayalı olduğunu, genel mevzuata uyma mükellefiyetim ile birlikte 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere genelgeler ve özelgeler dahil tüm vergi hukuku mevzuatına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a bütünüyle ve özellikle 80’inci maddesi ile bu Kanun dayanak yapılarak yürürlüğe koyulan İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği’nin tamamına ve özellikle de söz konusu Yönetmeliğin “Doğrudan satışlara ilişkin temel esaslar” başlıklı 25’inci maddesinde düzenlenen hususlara eksiksiz bir şekilde uyacağımı,

 

e.     Bir doğrudan satıcı (üye) olarak sorumluluklarımı dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde yerine getireceğimi,

 

f.     Ürünlerin satışı aşamasında, sadece Ayosnet tarafından verilen satış kontratlarını ve sipariş formlarını kullanacağımı, bu formlar dışında herhangi bir form, basılı evrak ya da format oluşturmayacağımı, bu kontrat ve siparişlerin tamamlanması ile işlemden geçirilmesi için Ayosnet tarafından belirlenen politika ve prosedürleri takip edeceğimi,

 

g.    Ayosnet’in tüzel kişiliğinin, kurucularının, doğrudan satıcılarının (üyelerinin), yöneticilerinin ve çalışanlarının ticari ya da şahsi itibarını zedeleyecek hiçbir davranışta bulunmayacağımı,

 

Anlıyorum, biliyorum, kabul ve taahhüt ediyorum.    

 

2.     Ayosnet ürünleri ile Ayosnet pazarlama ve ödeme planlarını her türlü mecrada ve platformda Ayosnet tarafından belirtilen ve gösterilen şekilde ilgili kişilere sunacağımı, Ayosnet tarafından hazırlananlar ve yayınlananların dışında her türlü mecrada ve platformda işitsel ve görsel herhangi bir içerik kullanmayacağımı, yayınlamayacağımı, üretmeyeceğimi ve dağıtmayacağımı, her türlü mecrada ve platformda Ayosnet’ten izinsiz olarak herhangi bir Ayosnet işitsel ve görsel içeriğini, tanıtım materyallerini, satış veya kayıt yardımını kullanmayacağımı, Ayosnet dışında herhangi bir kaynaktan bu tür verileri almayacağımı, Ayosnet’in resmi internet sitesi veya siteleri dışında hiçbir şekilde gerek Ayosnet adıyla ve başka bir ad ve uzantı ile internet sitesi oluşturmayacağımı, ticari faaliyetimi sadece Ayosnet’in bildirdiği internet sitesi veya siteleri üzerinden gerçekleştireceğimi, yalnızca Ayosnet’ten yazılı izin almam şartıyla tüm hukuki sonuçları ve sorumluluğu tarafıma ait olmak üzere toplum nezdinde saygın elektronik pazar yeri platformlarından kendi nam ve hesabıma üçüncü kişilere ürün satışı yapabileceğimi, Ayosnet ürünleri üzerindeki barkodlardan Ayosnet’in ürünlerini takip edebileceğini ve bu duruma ilişkin herhangi bir itirazımın bulunmadığını, Ayosnet’ten yazılı izin almadan her türlü mecrada ve platformda Ayosnet’e ait ticari markaları, ticari isimleri, hizmet işaretlerini, logoları, tasarım veya sembolleri kullanmayacağımı, aynı şekilde her türlü mecrada ve platformda yazılı izin almadan Ayosnet’in ticari ürünlerinin reklamlarını ve tanıtımlarını yapmayacağımı, Ayosnet’ten izin alarak veya almayarak her türlü mecrada ve platformda yapacağım Ayosnet’in ticari ürünlerinin reklamlarından ve tanıtımlarından reklam veren olarak bizzat kendimin sorumlu olacağını ve bu kapsamda Ayosnet’e yönelik hiçbir hak ve itiraz ileri sürmeyeceğimi, Ayosnet’ten izin alarak veya almayarak her türlü mecrada ve platformda yapacağım Ayosnet’in ticari ürünlerine ilişkin ticari uygulamalarda ticari uygulamada bulunan olarak bizzat kendimin sorumlu olacağını ve bu kapsamda Ayosnet’e yönelik hiçbir hak ve itiraz ileri sürmeyeceğimi, kendi başıma münhasıran, münferiden veya birlikte herhangi bir isim ve uzantı ile Ayosnet’in resmi internet sitesi veya siteleri haricinde bir internet sitesi kurmayacağımı ve kurmuşsam derhal kapatacağımı, doğrudan satıcı (üye) olarak ticari faaliyetimi ve nihai tüketici olarak her türlü ürün alımlarımı sadece Ayosnet tarafından tarafıma bildirilen internet sitesi veya siteler üzerinden gerçekleştireceğimi, aksi durumun tespit edilmesi durumunda Ayosnet tarafından yapılan yasal başvurulara itiraz etmeyeceğimi, tarafıma yazılı veya sözlü uyarı yapıldığı anda derhal uyarı istikametinde davranacağımı anlıyorum, biliyorum, kabul ve taahhüt ediyorum.

 

3.     Bir Ayosnet doğrudan satıcısı (üyesi) olarak bir çalışan veya Ayosnet adına aracı, acente, komisyoncu, tellal ya da ortak veya yasal temsilci ya da imtiyaz sahibi olmadığımı, fiili veya resmi herhangi bir temsil, vekil, tevkil ilzam devir ahzükabz yetkim olmadığını anlıyorum, biliyorum, kabul ve taahhüt ediyorum. Bu doğrultuda, herhangi bir borç, masraf, yükümlülük veya Ayosnet adına, Ayosnet için ya da Ayosnet ismiyle cari hesap açma yetkim olmadığını ve bu nedenle de Ayosnet aleyhine borç, yükümlülük veya cari hesaba sebep olmayacağımı, Ayosnet namına iktisabi ya da borçlandırıcı işlem yetkimin olmadığını, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde yetkisiz temsil veya vekaletsiz iş görme hakkımın da bulunmadığını, doğrudan satıcı (üye) olarak, iş bu sözleşme ile kabul ettiğim Ayosnet ilke ve prensipleri ile politika prosedürleri doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve nizamlarına uygun bağımsız ticari faaliyet yürüten bir tacir vasfında olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.

 

Ayosnet doğrudan satıcılığını (üyeliğini) yöneteceğimi, bu amaç dahilinde tavır ve araçları kontrol edeceğimi, iş bu “Ayosnet Doğrudan Satıcı (Üye) Sözleşmesi”ne keza Ayosnet Pazarlama ve Ödeme Planı’na riayet edeceğimi, bu metinlere bağlı olacağımı anlıyorum, biliyorum, kabul ve taahhüt ediyorum. Tanıtım, reklam, seyahat, yiyecek, kalacak yer, harcırah, sekreterlik, ofis, iletişim, sunum ve uzak mesafe telefon ve burada sayılan veya sayılmayan tüm masrafların tarafıma ait olduğunu, bu masrafların tarafımca karşılanacağını, bu konularda Ayosnet’ten herhangi bir talepte bulunmayacağımı anlıyorum, biliyorum, kabul ve taahhüt ediyorum.

 

İş bu sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sürekli olarak engelleyen veya geciktiren ya da olanaksız kılan resmi makamların kararları, eylemleri, işlemleri, grev, lokavt ve avarya durumları, savaş, halk ayaklanması, iç karışıklık, OHAL uygulaması, salgın hastalık durumu, pandemi, epidemi, sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması ilan edilmesi, sabotaj ve terör eylemleri, deprem, fırtına, su baskını, yangın veya benzeri doğal afetler gibi fors majör, mücbir sebep hallerinde sözleşme tadili, bedel tenkisi vb. itirazlarda bulunmayacağımı, buna dayalı olarak hak, alacak, geri alım  ve özelikle uyarlama talep ve dava etmeyeceğimi kabul ve taahhüt ediyorum.

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gerek ulusal gerek yerel mevzuatı karşısında hiç bir şekilde bağlı çalışan veya personel ya da işçi olmadığımı, tamamen bağımsız statüde olduğumu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerince tacir sıfatını taşıdığımı, bu kapsamda Ayosnet’in beni sigorta ettirmek gibi bir yükümlülüğü olmadığını, sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği zorunlu sigortaları kendimin karşılayacağını, buna rağmen Ayosnet’in herhangi bir nedene dayalı olarak benim adıma herhangi bir vergi, resim, harç, prim, ceza (adli veya idari yaptırım) gibi kamusal veya  ayrıca şahsımdan sadır olmuş bir fiil nedeniyle ya da Ayosnet ile müşterek müteselsil sorumluluğumun gerektirdiği herhangi kamusal veya özel zarar tazmini, borç ifası ya da bedel ödemesinin Ayosnet tarafından ödenmek durumunda kalınması halinde,  söz konusu ödemelerin Ayosnet tarafından şahsıma yapılması gereken ödemelerden mahsup edilebileceğini, söz konusu ödemelerin yetmemesi durumunda bu bedelleri müstakilen şahsımdan talep edilebileceğini anlıyorum, biliyorum, kabul ve taahhüt ediyorum. Diğer taraftan, söz konusu hallerde tarafların karşılıklı mutabakatla iş bu sözleşmenin tadili veya feshi yoluna gidebileceklerini de kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

4.     Gerek ticari gerekse şahsi faaliyet ve münasebetlerimde, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 2’nci ve 3’üncü maddeleri kapsamında objektif iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun başta “basiretli tacir” ilkesi olmak üzere tüm ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalacağımı, iyi niyet ve iyi hal içinde olacağımı ve Ayosnet’ten herhangi bir hak elde etmeye uygun olmak için bu metinlerdeki herhangi bir hükmü ihlal etmemem gerektiğini anlıyorum, biliyorum, kabul ve taahhüt ediyorum.

 

Doğrudan satıcı (üye) olarak, Ayosnet ile yaşadığım herhangi bir ihtilafta öncelikle yukarıda yazılı iyi niyet ve dürüstlük kuralları çerçevesinde hareket edeceğimi, bu bağlamda Ayosnet içindeki iletişim ve başvuru kanallarını en etkin surette kullanacağımı, talep ve sıkıntılarımı Ayosnet içindeki ilgili birimlere ileterek çözmeye çalışacağımı, talebim karşılansın veya karşılanmasın hiçbir surette Ayosnet’in veya bir başka doğrudan satıcının (üyenin) ticari itibarını zedeleyecek davranışlarda bulunmayacağımı, Ayosnet’in itibarını zedeleyici beyan, bildirim, yazışma ve sosyal medya paylaşımları yapmayacağımı, hiçbir tüketici şikayet platformuna ve internet sitesine şikayet veya bildirimde bulunmayacağımı, Ayosnet içi çözüm yollarını tükettikten sonra, gerekirse doğrudan adli ve idari yola başvuracağımı (arabuluculuk ve tahkim müessesesi dahil) kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Ayosnet’in Ayosnet Pazarlama ve Ödeme Planı’nı ortaya çıkan somut ihtiyaçlara göre değiştirilebileceğini, yapılan değişikliklerin beni de etkileyeceğini ve bana da uygulanacağını anlıyorum, biliyorum, kabul ve taahhüt ediyorum. Yapılan değişikliklerin Ayosnet internet sitesinde ilan edilmesi veya duyurular şeklinde gönderilmesiyle söz konusu değişikliklerden haberdar olduğumun kabul edileceğini, ayrıca bir tebliğ veya tefhim işlemine gerek olmadığını, bu değişikliklerden sonra doğrudan satıcılığa (üyeliğe) devam etmem ya da lehime doğmuş bulunan hakları kabul etmem hallerinde söz konusu metinleri ve yapılacak değişiklikleri kabul ettiğim anlamına geleceğini anlıyorum, biliyorum, kabul ve taahhüt ediyorum.

 

5.     İş bu sözleşme doğrudan satıcının (üyenin) Ayosnet’e kayıt tarihi itibariyle hüküm doğurmaya başlar ve taraflardan herhangi biri iptal edinceye kadar devam eder. Eğer herhangi bir sebeple, iş birliği iptal edilir veya sonlandırılırsa, bir doğrudan satıcı (üye) olarak Ayosnet ile ilgili tüm haklarımı kaybedeceğimi anlıyorum, biliyorum, kabul ve taahhüt ediyorum. Ayosnet, yazılı olarak önceden ihbar etmek, bildirmek koşulu ile herhangi bir sebep bildirmeden tüm doğrudan satıcı (üye) sözleşmelerini sonlandırma hakkını saklı tutar. Ayrıca, Ayosnet doğrudan satıcının (üyenin) mevzuata aykırı eylemleri, Ayosnet ticari ilkelerine aykırı davranışları, mücbir sebepler, adli ve idari makamlarca yapılan talimatlar veya işlemler nedeniyle, daha sonra ihbar etmek koşuluyla, iptal sebebi vukuunda derhal iş bu sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir.

 

6.     Ayosnet’in yazılı izni ve muvafakati olmadan, iş bu sözleşmeden ve Ayosnet doğrudan satıcısı (üyesi) olmaktan kaynaklanan haklar devir ve temlik edilemez ve söz konusu haklara bir başkası ortak edilemez. Ayosnet’ten yazılı izin alınmadan yapılan bu tür bir işlemin tespiti halinde, Ayosnet’in doğrudan satıcının (üyenin) sözleşmesini koşulsuz ve derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda, doğrudan satıcı (üye) iş bu sözleşmeden ve Ayosnet doğrudan satıcılığından (üyeliğinden) doğan (ürün satma, bonus, prim, komisyon elde etme veya alt sıra organizasyonu hakları vb.) tüm haklarını kaybeder ve söz konusu haklara ilişkin Ayosnet’ten herhangi bir talepte bulunamaz.

 

7.     Doğrudan satıcı (üye) eğer iş bu sözleşmenin düzenlemelerine uymazsa, Ayosnet’in, kendi takdirine bağlı olarak, doğrudan satıcılığının (üyeliğinin) sonlandırılabileceğini ve tüm haklarını kaybedebileceğini, alt sıra organizasyonunun tamamının veya bir bölümünün kaybıyla sınırlı olmamak kaydıyla kendisine bu sözleşmede düzenlenmiş olan cezai şartların uygulanabileceğini ve bu kapsamda uyarı, kınama, bu sözleşmenin askıya alınması veya aşağıda sayılanlar kabilinden komisyon kesintisi, alt sıra organizasyonun kısmen veya tamamen alınması gibi cezai şartların uygulanabileceğini, Ayosnet’in sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini bilir, kabul ve taahhüt eder.

 

a.   Ayosnet, doğrudan satıcının (üyenin) iş bu sözleşme ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası durumundaki Ayosnet Pazarlama ve Ödeme Planı’na uymaması durumunda herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, doğrudan satıcı (üye) bu sözleşmeden ve Ayosnet’in doğrudan satıcısı (üyesi) olmasından kaynaklanan (ürün satma, bonus veya komisyon satışlarının tamamlanıp tamamlanmamasına bakılmaksızın bonus veya komisyon elde etme veya alt sıra pazarlama organizasyonu hakları, Ayosnet Pazarlama ve Ödeme Planı çerçevesindeki ödeme hakları vb.) tüm haklarını kaybeder ve bunlarla ilgili olarak Ayosnet’ten herhangi bir talepte bulunamaz.

 

b.    Ayosnet, ihlalin ağırlığına ve kendi takdirine göre fesih hakkını kullanmak yerine, bonus ve komisyon hakkında kesinti yapılması veya alt sıra organizasyonunun tamamının veya bir bölümünün kaybedilmesi gibi cezai şartlar uygulayabilir.

 

c.     Ödeme işlemlerinin tümü, Ayosnet’e bildirilen banka hesabına yapılacaktır. Doğrudan satıcı (üye), ödemenin kendi banka hesabından başka bir banka hesabına yapılmasını talep ederse, bunu önceden Ayosnet’e yazılı bir şekilde bildirmek zorundadır. Ayosnet bildirilen başka banka hesabına ödeme yapmakta takdir hakkına sahiptir. İş bu sözleşmenin 6’ncı maddesinde düzenlenen devir ve temlik yasağı esastır. Bununla beraber, ürün ödemelerinin vadesinde yapılmaması durumunda, Ayosnet eksik kalan miktarı doğrudan satıcının (üyenin) hesabından ve sair haklarından tahsil edebilecektir. Bu kapsamda, doğrudan satıcının (üyenin) temerrüdü halinde, Ayosnet’in mahsup ve hapis hakkı mevcuttur. Doğrudan satıcı (üye) hesabından mahsup edilen meblağın, borcu karşılamaması halinde Ayosnet yasal takip başlatma ve dava hakkına sahiptir.

 

8.     İş bu sözleşmenin doğrudan satıcı (üye) tarafından ihlal edilmesi veya doğrudan satıcılık (üyelik) faaliyetinin uygunsuz tanıtımı ya da yönetimi (Ayosnet ürünlerinin veya pazarlama ve ödeme planının sunumu, tahsis edilen motorlu aracın yönetimi, toplantı veya eğitim tesislerinin kiralanması ve kullanımı gibi) veya yanlış ve yanıltıcı veri ve bilgiler verilmesi ya da Ayosnet’in faaliyetine devam edebilmesi için gerekli olan bilgi ve belgelerin zamanında verilmemesi veya bilumum mevzuata, Ayosnet’in benimsediği ticari ilkeler ile genel kabul gören ticaret kaidelerine ve meslek kuralları ile iyi niyet kurallarına, genel ahlak ve adaba aykırılık sonucunda; Ayosnet veya herhangi bir üçüncü kişi nezdinde oluşan kar kaybı, dolaylı ve doğrudan, özel veya genel, bunlara bağlı menfi ya da müspet zararlardan ve bu zararların tazmininden ve ayrıca şahsi, mali, ticari, adli ve idari tüm sonuçlarından bizzat doğrudan satıcı (üye) sorumludur.

 

Ayosnet’in doğrudan satıcının (üyenin) yukarıda bahsi geçen eylemleri nedeniyle muhatap olduğu davaları ve idari soruşturmaları ve bunların sonuçlarını doğrudan satıcıya (üyeye) ihbar ve rücu etme hakkı saklıdır. Doğrudan satıcı (üye), Ayosnet tarafından 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu dahilinde davaya ihbar yoluyla dahil edilme talebi halinde, Ayosnet’in yanında ve lehinde davaya iştirak edeceğini, lehe tüm delilleri ibraz edeceğini, kabul ve taahhüt eder. Bununla beraber, doğrudan satıcı (üye), bu tür durumlarla ilgili olarak Ayosnet’e karşı olası tüm talep ve iddialarından vazgeçmiştir.

 

Aysonet ve Ayosnet ile birlikte hareket eden kişilerin iş bu sözleşmede geçen herhangi bir hukuki sebep veya haksız muamele nedeniyle doğan sorumluluğu ve yükümlülüğü, bu sözleşme doğrultusunda Ayosnet’ten satın alınan ürünlerin bedeliyle sınırlıdır. Doğrudan satıcı (üye) bu miktarı aşan haklarından feragat etmiştir. Doğrudan satıcının (üyenin) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamındaki kusur, haksız fiil, kusursuz sorumluluk ve objektif sorumluluk hallerinde, sorumluluğu şahsi olup, hiçbir şekilde Ayosnet’ten hak iddia edilemez, ödenen zarar rücu edilemez. Doğrudan satıcının (üyenin), 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında kusur, haksız fiil, objektif sorumluluk gerektiren eylemlerinden dolayı, Ayosnet herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalırsa, Ayosnet bu ödemeyi doğrudan satıcıya (üyeye) rücu edebilir, bu gerekçeyle ürün veya cari hesaptaki varlığına el koyabilir, mahsup yapabilir ve hapis hakkı kullanabilir.

 

9.     İş bu sözleşme ve Ayosnet Pazarlama ve Ödeme Planı, Ayosnet ve doğrudan satıcı (üye) arasındaki ilişkinin tüm şartlarını düzenlemektedir. Uluslararası, ulusal ve yerel hukuk ilkeleri ve bu kapsamda normlar hiyerarşisindeki tüm mevzuat ve örf, adet ve teamüller, genel ahlak kuralları, ilgili tüm meslek odası kuralları ile ticari teamüller dışında, bu sözleşme ve Ayosnet Pazarlama ve Ödeme Planı’nda açık olarak belirtilmeyen herhangi bir söz, temsil, teklif ve diğer iletişimlerin herhangi bir geçerliliği yoktur.

 

İş bu sözleşme ile başkaca bir sözleşme arasında herhangi bir çelişkinin ortaya çıkması durumunda, bu sözleşmenin ilgili maddesinin öncelikle uygulanması esastır.

 

İş bu sözleşme ile (mevcut hali veya sonradan değiştirilmiş haliyle) Ayosnet Pazarlama ve Ödeme Planı arasında bir çelişki doğması halinde ise, bu sözleşmenin çelişen maddesi değil, Ayosnet Pazarlama ve Ödeme Planı’nın ilgili düzenlemesinin öncelikle uygulanması esas olacaktır.

 

10.  İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi veya sözleşmenin herhangi bir maddesinden feragat edilebilmesi ya da ihlale muvafakat edilebilmesi veya sözleşmede yazılı herhangi bir hususa izin verilebilmesi için Ayosnet (yasal olarak temsil ve ilzama) yetkilisinin yazılı onayı gerekmektedir. Ayosnet yetkilisinin münferit bir olaya müteallik olarak, müşahhas ve muayyen bir kişiye has olarak herhangi bir düzenlemeden feragat etmesi, muvafakat etmesi veya onay vermesi diğer düzenlemeler ve diğer doğrudan satıcılar (üyeler) bakımından feragat, muvafakat veya onay sayılmaz ve bu kişiler açısından hiçbir sonuç doğurmaz.

 

11.  İş bu sözleşmenin herhangi bir düzenlemesinin geçersiz olması veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi, kadük hale gelmesi ya da yasal düzenleme sonucu hükmünü yitirmesi durumunda, sözleşmenin diğer düzenlemeleri aynen geçerliliğini korur. Bahsi geçen düzenlemenin yerine hakkaniyet çerçevesinde anlaşma dengesini koruyacak mahiyette yenisi eklenebilir.

 

12.  Doğrudan satıcının (üyenin) ırkı ve uyruğu ne olursa olsun iş bu sözleşmenin uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk kuralları geçerli olacaktır. Taraflar yaptıkları bu sözleşmenin ve kurdukları iş birliğinin bir tüketici işlemi olmadığını, bir ticari iş olduğunu bilerek kabul etmişlerdir.

 

13.   Ayosnet ve doğrudan satıcı (üye) iş bu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğan tüm ihtilafları ve uyuşmazlıkları öncelikle kendi aralarında uzlaşma yoluyla çözmeye çalışacaklardır. İhtilafların çözümünde Adana Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. İhtilafların çözümünde taraflar arasında imzalan iş bu sözleşme ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası durumundaki Ayosnet Pazarlama ve Ödeme Planı temel hukuk kaynağı olarak kabul edilecektir.

 

14.  Yalnızca sayılanlarla sınırlı kalmaksızın ve tahdidi olmaksızın; ürün, müşteri, fiyatlandırma bilgileri, politikalar, yöntemler, iş planları ve stratejileri, teknik prosesler, finansal işler, yenilikler, yazışmalar, yöntemler, geliştirme ve patentler, fikri haklar, ticari markalar, işletme bilgileri, tüm geliştirme çalışmaları, ticari, finansal veya teknik bilgiler de dâhil olmak üzere, tarafların işiyle ve iştigal alanıyla ilgili olan ve diğer tarafa sözlü veya yazılı ya da başka bir şekilde iletilmiş tüm bilgi ve belgeler gizli bilgi olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede, doğrudan satıcı (üye) aldığı bilgileri ve belgeleri, Ayosnet’ten önceden alacağı yazılı izin olmaksızın üçüncü şahıslara herhangi bir şekilde paylaşmayacak ve ifşa etmeyecektir.

 

İş bu sözleşme kapsamında, Ayosnet tarafından veya doğrudan satıcının (üyenin) ticari faaliyet yapmış olduğu nihai tüketici ya da alt organizasyondaki başka bir doğrudan satıcı (üye) tarafından açıklanan iş, iş geliştirme projesi ile ilgili fikir, metot, ilerleme, ticari sır, ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali ve teknik bilgiler sır ve gizli olarak kabul edilir.

 

İş bu sözleşmenin tarafı doğrudan satıcı (üye) olarak, bu sözleşmeye konu edilen tüm hususlar ile ilgili bütün bilgi ve belgelerin tümünün gizli olduğunu ve bu nedenle sadece işim gereği bilmem gerekenleri öğreneceğimi ve söz konusu bilgi ve belgeleri hiçbir şekilde Ayosnet’in yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle çalışma amaçlarım dışında paylaşmayacağımı, açıklamayacağımı ve ifşa etmeyeceğimi kabul ve taahhüt ediyorum.

 

Taraflar, iş bu sözleşmenin süresi boyunca ve süresinin sona ermesinden veya feshinden sonra, bu sözleşmenin kapsamı dâhilinde edindikleri rapor, yazışma ve her tür doküman; sözleşmeler, prosedürler, uygulamalar, onaylar, raporlar da dahil olmak üzere lisans çalışmaları, “knowhow”, satış stratejisi, “network marketing” yöntemi, pay ve prim oranları vs. kapsamındaki her türlü format da dâhil olmak üzere ilgili tüm bilgileri ve belgeleri, iş bu sözleşmeyi kesinlikle gizli tutacaklarını ve diğer tarafın önceden vereceği yazılı rıza olmaksızın üçüncü şahıslara ifşa etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

 

Taraflar, yürürlükte olan bir Kanun veya diğer yasal düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri açıkladıkları takdirde, birbirlerine derhal bu hususta yazılı şekilde bilgi vereceklerdir. İş bu sözleşmede yer alan gizliliğe ilişkin yükümlülükler, bu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesini takiben de yürürlükte kalmaya devam edecektir. Taraflar iş bu gizlilik yükümlülüklerine aykırı davranmaları sonucunda, diğer tarafın her türlü zararını tazmin edecektir.

 

15.   Doğrudan satıcı (üye) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamındaki tüm sorumluluğumun şahsi olduğunu, bahsi geçen Kanuna ve ikincil düzenlemelerine tam ve eksiksiz şekilde uyacağımı kabul ve taahhüt ediyorum. Bu kapsamda, alt organizasyonumdaki tüm üye veya nihai tüketicilere ait söz konusu Kanun kapsamındaki tüm kişisel verileri, Kanundaki düzenlemeye uygun şekilde elde edeceğimi, ilgili kişiyi Kanuna uygun şekilde aydınlatacağımı, tüm kişisel verileri Kanuna uygun şekilde işleyeceğimi, depolayacağımı, gerektiğinde imha edeceğimi, bu kapsamda Kanuni imha prosedürüne riayet edeceğimi, kişisel verilerini rızalarıyla aldığım kişileri, verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve imhası konusunda aydınlatarak, gerekli açık muvafakatlarını alacağımı kabul ve taahhüt ediyorum.

 

Doğrudan satıcı (üye) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na mugayir davranışlarım olması halinde, şahsi sorumluluğum bulunmakla birlikte, şahsi kusurum kapsamında Ayosnet’in maruz kalacağı tüm zararın ve adli ve idari yaptırımların kusurum oranında şahsıma rücu edilebileceğini kabul ve taahhüt ediyorum.

 

16.   Taraflar, iş bu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatın yapılabilmesi için aşağıda yazılı adreslerin yasal ikametleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını, adres değişikliklerini beş gün içinde yazılı olarak bildireceklerini, bildirmedikleri takdirde bu adreslere yapılacak her türlü takibat icrasının ve tebligatın geçerli ve yasal olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

 

17.   İş bu sözleşme imza tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 17 madde ve 7 sayfadan oluşan ve herhangi bir silinti, karalama ve kazıntı bulunmayan iş bu sözleşme iki (2) nüsha olarak taraflarca tanzim, imza ve teati edilmiştir.

 

 

 

 

DOĞRUDAN SATICI (ÜYE)

Ad ve Soyad     :

T.C. Kimlik NO:

E-mail               :

Telefon             :

Adres                :

İmza                 :

AYOSNET SAĞLIKLI YAŞAM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Kaşe ve İmza: